Eğitim Amaçları ve Kazanımları

Eğitim Amaçları

Bölümümüz Eğitim Amaçları: 

 • Bilgisayar mühendisliği ve ilişkili alanlarda ulusal/uluslararası firmalarda,    kamuda ve akademide başarılı kariyere sahip,
 • Meslek hayatında lider (proje yürütücüsü/takım lideri vb.) veya uyumlu bir takım üyesi olarak görev alıp disiplinler arası çalışmalarda girişimci faaliyetlerde rol alabilen,
 • Sürekli yenilenme ve gelişme bilinciyle yurt içi veya yurt dışında lisansüstü eğitimini veya mesleki eğitim programlarını başarıyla tamamlayan

mühendisler yetiştirmektir.

Eğitim amaçlarına ulaşmanın ölçülmesi için aşağıdaki iç ve dış paydaşların geri bildirimleri kullanılmaktadır:

 • İşverenlerin görüşleri
 • Mezunların görüşleri
 • Stajların yapıldığı kuruluşların değerlendirmeleri
 • Öğrenci temsilcilerinin ve topluluklarının görüşleri
 • Ders değerlendirme anket sonuçları
 • Mezun anketleri
 • Mezunlara ait istatistiksel veriler
 • Dış danışman kurulu raporları
 • İşveren/yönetici anketleridir.

 

Kazanımlar

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizin aşağıdaki kazanımları sağlaması amaçlanır:

 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi

 1. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

 1. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı, yazılımı, algoritmayı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla güncel tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

 1. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme, geliştirme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve uygulamalarını etkin bir şekilde kullanma becerisi

 1. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği alanındaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

 1. Etkin rapor hazırlama, raporları değerlendirme ve yorumlama, tasarım ve üretim raporları düzenleme becerisi

 1. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin sunum yapma, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi

 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi

 1. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi

 1. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında bilgi ve farkındalığa sahip olma

 1. Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini bilerek çağın sorunlarına toplumsal ve evrensel çözüm üretebilme becerisi

 1. Mühendislik çözümlerinin hukuki sonuçları konusunda farkındalık sahibi olma

 1. Yazılım geliştirme süreçleri ve dokümantasyon kuralları hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi

 1. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma

 1. İş sağlığı ve güvenliği ile bilgi güvenliği ve mahremiyeti konularında farkındalık sahibi olma